Salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

14 dager fra faktureringsdato. Ved for sen betaling vil det bli beregnet renter etter Morarentelovens bestemmelser.

Priser og frakt

Alle priser er angitt i NOK og eksl. Mva og frakt.

Alle priser i månedlige nyhetsbrev er gjeldende ut kalendermåneden de sendes ut.

Uniqa forbeholder seg retten til prisendring hvis forhold som vi ikke kan påvirke begrunner dette – eksempelvis valutaendring og stigning i råvarepriser.

Det tas forbehold for trykkfeil og vi forbeholder oss retten til kvalitative produktforbedringer. Alle møbler leveres uten tilbehør hvis ikke annet er angitt.

Levering og leveringstid

Vi har fra 2 til 8 ukers leveringstid på våre møbler. KIDS møblene har 2-5 ukers leveringstid. Vårt resterende sortiment har 6-8 ukers leveringstid, 8-10 uker for spesialvarer.

Møblene produseres etter ordre og er aldri gamle lagervarer.

Levering skjer normalt til fortauskant eller ved hjelp av jekketralle inn i barnehagen. Spesiell innbæringshjelp kan kjøpes.

Garanti

Vi har fra 2 (iflg Kjøpsloven) til 30 års garanti på våre møbler. Hvorav de fleste ligger mellom 2 - 5 år. Faktura gjelder som garantibevis.

Reklamasjoner og returvarer

Reklamasjoner (ikke transportskader) på nye varer skal rettes til vår kundeservice innen 7 dager fra mottakelsen av varene. Send beskrivelse av skaden sammen med digitalt bilde til info@uniqa.no.

Spørsmål vedrørende reklamasjoner skal rettes kundeservice på 51 66 76 10.

Bestilte varer tas ikke i retur uten forutgående avtale. Det er en betingelse at varen er ubrukt og at originalemballasjen er i god stand. Frakt og omkostninger står kunden for. Ved avtale om returnering av varer hvor originalemballasjen mangler krediteres 80 % av det fakturerte beløp – resten går til dekning av frakt og omkostninger.

Spesialprodukter tas aldri i retur.

Særskilte forutsetning for levering og montering av lekeplasser og helstøpt gummidekke


I montasjeprisen tas det forbehold for ikke-gravevennlig jord, deriblant omfatter store stener, fjell, trerøtter, skjulte fundamenter, byggeavfall, ledninger, rør og lignende. Såfremt der skal gjennombrytes asfalt, vil dette arbeidet samt bortskaffelse, bli fakturert kjøper som ekstraarbeid. Medmindre annet avtales med kjøper, er det forutsatt at oppgravet jord kan deponeres på den matrikkel hvor jorden graves opp. Såfremt kjøper ønsker at Uniqa skal bortskaffe jorden, vil dette arbeidet bli fakturert som ekstraarbeid under hensyntagen til bekjentgjørelsen om jordflytting.

Med mindre annet er avtalt med kjøper, skal oppstillingsarealet være ryddet for eventuelle eksisterende produkter innen Uniqa montørene ankommer til plassen. Ved montasje i nyetablerte områder hvor fallunderlag er lagt/etablert før montering av lekeredskapene, faktureres særskilt for omkostninger til flytting og reetablering av disse fallunderlag. Såfremt bruk av kran og utlegging av kjøreplater er nødvendig, vil dette bli fakturert som ekstraarbeid medmindre annet fremgår uttrykkelig av Uniqa’s ordrebekreftelse. Nødvendighet og omfang av avsperring av montasjeområdet, vurderes og etableres av kjøper for kjøpers regning.

Uniqa fraskriver seg ansvaret og hefter ikke for hærverk som utøves, og tyveri av produktene på monteringsstedet i perioden forut for avlevering av den samlede leveranse til kjøper. Ventetid på plassen som påføres Uniqa av kjøper, faktureres særskilt.

Bunnoppbygging All bunnoppbygging utført av eller på foranledning av kjøper, skal oppfylle kravene i DS/R 1136. Underlaget skal være fast, og være avrettet med en maksimal avvikelse på +/- 1cm målt på en 4 meter rette-skinne.

Vann skal kunne trenge vekk fra området enten via fall eller nedsiving. Mangler ved bunnoppbyggingen eller setninger som følge av utilstrekkelig bunnoppbygning, som er utført av eller på foranledning av kjøper, er Uniqa uvedkommende.

Fallunderlag generelt


Det er kjøpers ansvar å sikre at fallunderlaget er godkjent og svarende til den for lekeredskapets krevende fallhøyde. For å sikre den nødvendige effekt av fallunderlaget, skal kjøper vedlikeholde underlaget etter de anvisninger som gis i forbindelse med levering.

Helstøpte gummiunderlag


I forbindelse med Uniqa’s etablering av gummiunderlag, skal det være fri adgang til vann, strøm, 400 volt 16 AMP innenfor 50 meter, tørt vær og tørt underlag. Temperaturer skal dessuten være minimum 6 grader, under og inntil 24 timer etter etablering. Alt farget EPDM som etableres utendørs, påvirkes av UV- stråling. Det skal være etablert fast kant som avslutning på underlaget. Avsperring, og graden av avsperring av området i forbindelse med herdeprosessen, er kjøpers ansvar med mindre annet er skriftlig avtalt med Uniqa. Eventuelle skader som følge av manglende avsperring fra kjøpers side, er Uniqa uvedkommende.

Vintertiltak


Eventuelle nødvendige vinterforanstaltninger samt foranstaltninger til å imøtegå været er ikke inneholdt og faktureres som ekstraarbeid.

Transport

Vær nøye med å kontrollere emballasjen og varer for skader ved mottakelse og at antall kolli er korrekt.

Skadet emballasje og manglende kolli skal noteres på fraktbrevet. Oppdages skader ved utpakking, kontakt kundeservice omgående.

Anmeldelse av transportskader skal skje senest 2 dager fra leveringen.

Bruk digitalfoto av skaden på emballasjen og på møbelet, sammen med en kort beskrivelse og send det til info@uniqa.no. Spørsmål vedrørende transport skal rettes kundeservice på 51 66 76 10.

Montering

Uniqas dyktige montører hjelper gjerne til med montering av våre møbler. Kontakt oss for priser og annen informasjon.